Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
4/2 TEBLİĞ

4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ

AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/36)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2016-31/8/2020 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu Tebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
 2. b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
 3. c) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarınca düzenlenerek gerçekleştirilen balık avlama yarışmasını,

 1. d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların bu Tebliğ ile getirilen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
 2. e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
 3. f) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 4. g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin bitimi arasındaki en uzun mesafeyi,

ğ) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu,

 1. h) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

 1. i) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,
 2. j) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
 3. k) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
 4. l) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,
 5. m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
 6. n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,
 7. o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından;

 1. a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
 2. b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,
 3. c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

ç) Bırakma oltası: Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış şekilde bir ucu amatör balıkçıda ya da kıyıda olmayan, suya başıboş bırakılmış kontrolsüz av aracını,

 1. d) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,
 2. e) Çırpma/Çarpma olta: Üçlü çapa iğnenin olta ipine bağlanarak suya atılıp aniden çekilmesi suretiyle balığı herhangi bir yerinden yakalayan, çoğu zamanda yaralayan av aracını,
 3. f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş, canlı veya cansız organik yemleri,
 4. g) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

ğ) Küspe: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin preslenip kurutulması sonucu elde edilen ürünü,

 1. h) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

ı) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

 1. i) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,
 2. j) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,
 3. k) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,
 4. l) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,
 5. m) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,
 6. n) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
 7. o) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb. materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

ö) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

 1. p) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
 2. r) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir.),
 3. s) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 15 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

ş) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder.

(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan;

 1. a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,
 2. b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,
 3. c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması

 

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-1’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5 – (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;

 1. a) Denizlerimizde tekne ile içsularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;

1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,

2) İl/ilçe müdürlüklerinden, Ek-3’de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,

 1. b)  Herhangi bir izin veya belge almaksızın;

1)  Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,

2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,

avlanabilirler.

Amatör balıkçılık turizm izni

MADDE 6 – (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince Amatör Balıkçılık Turizm İzni verilir. Bu belge sahibi gerçek ya da tüzel kişiler, izin belgelerinde belirtilen gemilerde avcılık yaptırdıkları amatör balıkçıların bu Tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Bu Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak avcılık yaptıran, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. İzin verilenlere ve izin belgesinde belirtilen gemilere iki yıl süre ile yeni belge verilmez.

(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi Ek-4’de yer alan forma uygun olarak düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Düzenlemeler

Avlanması yasak olan türler

MADDE 7 – (1) Çizelge 1’de yer alan türlerin, denizlerde ve içsularda  avlanmaları tamamen yasaktır.

 

Çizelge 1 – Avlanması tamamen yasak olan türler

Türler Latince adı Türler Latince adı
Deniz alası Salmo coruhensis Kırmızı yıldız Asterina pancerii
Büyük camgöz

(Kum) köpek balığı

Carcharhinusplumbeus Kırmızı mercan Corallium rubrum
Siyah mercan Gerardias avaglia
Güneşlenen
köpek balığı
Cetorhinus maximus Deniz atı Hippocampushippocampus
Köpek balığı Galeorhinus galeus Minare Cerithium vulgatum
Dikburun köpek

balığı

Lamna nasus Şeytan minaresi Gourmya yulgata
Deniz kulağı Haliotis lamellosa
Mahmuzlu Camgöz Squalusacanthias Pina Pinna nobilis
Deniz
kaplumbağaları
Caretta caretta Mühreler Lamellaridae
Chelonia mydas Maya Maia squinado
Dermachelys coricea Fok Monachus monachus
Trionyx triunguis Yunus ve Balinalar Catecea
Deniz çayırları Posidonia oceanica Ticari deniz
süngerleri
Spongia officinalis
Zostera nolti Spongia agaricina
Mersin balıkları Acipencer spp. Hippospongiacommunis
Orfoz Epinephelus marginatus Yağlı balık Garra rufa
Lagos Epinephelus aeneus Beni balığı Cyprinionmacrostamus

 

Yemlik balıklar

MADDE 8 – (1) Çizelge 2’de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkta yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir.

Çizelge 2 – Yemlik balıklar

Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı
Çaça Sprattus sprattus Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus
Horozbina Blennius sp. Tirsi Alosa fallax nilotica
İnci balığı Alburnus alburnus Sardalya Sardinella aurita
İstavrit Trachurus sp. Sardina pilcardus
İzmarit Maena smaris Tatlısu kolyozu Chalcalburnus mossulensis
Gümüş Atherina boyeri Alburnus mossulensis

(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir.

(3) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler.

(4) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir.

(5) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir.

(6) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır.

Genel hususlar

MADDE 9 – (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(3) Deniz ve içsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır.

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, av tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(8) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya yasaklama getirilebilir.

(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde dalarak su ürünleri avcılığına izin verilebilir.

(10) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca dokuzuncu fıkra hükümleri kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İçsularda Amatör Balıkçılık Yapılması

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

MADDE 10 – (1) Çizelge 3’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

 

Çizelge 3 – İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

Adı Latince adı Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığı Oncornhychus mykiss Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.
Turna Esox lucius Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.
Tatlısu levreği Perca fluviatilis Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

 

İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

MADDE 11 – (1) Çizelge 4’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya taşınması yasaktır.

 

Çizelge 4 – İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

Adı Latince adı Gerekçesi
Güneş levreği Lepomis gibbosus Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Tilapya azmanı Tilapia sp. Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik değeri olmayıp, yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.
Havuz balıkları Carassius sp. Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
Gambusia Gambusia holbrooki Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
Çizgili sazan (Çakıl balığı)

 

Pseudorasbora parva Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir
Gümüş Atherina

boyeri

Denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir. Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.

 

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 12 – (1) Çizelge 5’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır.

Çizelge 5 – İçsu balıkları

Türler Latince adı Boy Limiti
(en az)
Alıkonulabilir Miktar (en fazla)
Doğal alabalık (Bütün türler) 25 cm. 3 adet
Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss Yok 10 adet
Sazan Cyprinus carpio 40 cm. 5 adet
Kadife Tinca tinca 26 cm. 10 adet
Sudak Sander lucioperca 26 cm 10 adet
Tatlısu levreği Perca fluviatilis 18 cm. kg
Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg
Siraz Capoeta tinca 20 cm. kg
Turna Esox lucius 40 cm. 5 adet
Yayın Silurus glanis 90 cm. 1 adet
Karabalık Capoeta trutta 22 cm. 10 adet
Fırat turnası Luciobarbus esocinus 50 cm. 1 adet
Maya Luciobarbus xanthopterus 50 cm. 1 adet
Şabut Arabibarbus grypus 45 cm. 1 adet
Diğer türler —– Yok kg

 

(2) Çizelge 5’te boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

(7) Çizelge 6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-1).

 

                   Çizelge 6 – Zaman yasakları

Türler Bölgeler/İller Yasak Dönem
Sazan

Kadife

Siraz

Yayın

Tatlısu kefali

(akarsular hariç)

Diğer türler

 

Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Muğla,  Osmaniye 1 Mart

31 Mayıs

Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak 15 Mart

15 Haziran

Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli,  Yozgat 1 Nisan

30 Haziran

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van 15 Mayıs

15 Ağustos

Doğal alabalık (Bütün türler) Tüm Bölgeler 1 Ekim-28 Şubat
Gökkuşağı alabalığı Orman içi sular hariç Yok
Sudak Tüm Bölgeler 15 Mart – 30 Nisan
Tatlısu levreği Tüm Bölgeler 15 Mart – 30 Nisan
Turna Tüm Bölgeler 15 Aralık-31 Mart
Tatlısu kefali Akarsular (Orman içi akarsular hariç) Yok

 

İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 13 – (1) Ek-5 ve Ek-6’da belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

İçsularda amatör avcılık 

MADDE 14 – (1) Ek-5’te yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile Ek-6’da yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

(2) Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

(3) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

(5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(6) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

(7) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(8) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(10) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

(11) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.

 1. a)  Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarının da görüşlerini alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.
 2. b) Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.
 3. c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.

ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

Orman içi sularda amatör avcılık

MADDE 15 – (1) Orman içi sulardaki amatör avcılık, bu tebliğ kapsamındaki esaslar dahilinde yapılır. Ancak;

 1. a) Gökkuşağı alabalığı avcılığında, doğal alabalıklar için belirtilen tarih aralığındaki zaman yasağı geçerlidir.
 2. b) Tatlısu kefali avcılığında Çizelge 6’daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait tarih aralığındaki zaman yasağı uygulanır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması

 

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 16 – (1) Çizelge 7’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz.

 

Çizelge 7 – Denizlerde avlanabilecek türler

Türler Latince  adı Boy/ağırlık

limiti

(en az)

Alıkonulabilir Miktar

(en fazla)

Zaman

Yasağı

Akya Lichia amia 40 cm 1 adet 15 Nisan-15 Mayıs
Ahtapot Octopus vulgaris 1 kg 3 adet 15 Nisan – 31 Ekim
Barbunya Mullus barbatus 13 cm Kg
Çipura Sparus aurata 20 cm Kg
İstavrit Trachurus trachurus 13 cm Kg
Kalkan Scopthalmus sp. 45 cm 1 adet 15 Nisan-15 Haziran
Kefal Mugil sp. 20 cm Kg
Kılıç Xiphias gladius 125 cm 1 adet 15 Şubat-15 Mart

1 Ekim-30 Kasım

Kolyoz Scomber japonicus 18 cm Kg
Kırma (Kırmızı)Mercan Pagellus erythrinus 15 cm Kg
Levrek Dicentrarchus labrax 25 cm Kg
Mavi Yüzgeçli Orkinos* Thunnus thynnus 115 cm 1 adet 15 Ekim-15 Haziran
Palamut Sarda sarda 25 cm Kg 1 Nisan – 14 Ağustos
Pisi Pleuronectes limanda 20 cm Kg
Sinagrit Dentex dentex 35 cm Kg
Tekir Mullussurmuletus 11 cm Kg
Uskumru Scomber scombrus 20 cm Kg
Yazılı orkinos Euthynnus alletteratus 45 cm 2 adet
Karagöz  Diplodus vulgaris 18 cm Kg
Lüfer  Pomatomus saltatrix 18 cm Kg
Sargos  Diplodus sargos 21 cm Kg
Eşkina Sciana umbra 25 cm 3 adet
Mavi Yengeç Callinectes sapidus 13 cm Kg
İstakoz Homarus gammarus 25 cm 1 adet
Deniz Böceği Palinurus vulgaris 25 cm 1 adet
Diğer türler —– Yok Kg

 * Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe Müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı (BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık web sayfasında yer alır. (www.tarim.gov.tr/BSGM)

 

(2) Çizelgede boy limitleri belirtilen türlerde  % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dâhiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

Denizlerde amatör avcılık

MADDE 17 – (1) Çizelge 7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.
 2. b)  Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
 3. c) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm’den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.
 2. b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

(5) 1 Nisan-15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 18 – (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200’N – 33° 05.466’E) ile Gökçevlik (36° 06.500’N – 33° 06.633’E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-2);
 2. b) Antalya İli, Kaş İlçesinde (Harita-3);

1) Kekova Adası mevkiinde,

– Karalos Limanı içinde; (36° 10’58” N – 29° 53’26” E) ile (36° 10’59” N – 29° 53’32” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-1),

– (36° 10′ 32” N – 29° 52’45” E) ile (36° 10’27” N – 29° 52’46” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-2),

2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09’33” N – 29° 46’40” E) ve (36° 09’19” N – 29° 46’36” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-3-3),

3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788′ N – 29° 39.896′ E) ile (36° 09.129′ N – 29° 40.766′)  koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-3-4),

4) Beşadalar mevkiinde; (36° 10’03’ N – 29° 37’31” E), (36° 09’10” N – 29° 36’50” E), (36° 08’52” N – 29° 36’59” E), (36° 09’05’ N – 29° 38’08” E), (36° 09’25” N – 29° 38’29” E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-5),

5) İnceburun mevkiinde; (36° 11’04” N- 29° 39’02” E) ile (36° 11’00” N- 29° 38’32” E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-3-6),

6) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11’15’ N- 29° 36’17” E), (36° 11’12’ N- 29° 36’40” E), (36° 11’49’ N- 29° 37’01” E)  koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-3-7),

 1. c) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599’N – 34° 14.959′ E), (36° 33.497′ N – 34° 15.276′ E), (36° 34.069′ N – 34° 15.875′ E), ( 36° 34.216′ N – 34° 15.545′ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4);

ç) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-5);

 1. d) Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N – 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N – 29° 06.075’) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-6);
 2. e) Muğla ili Hisarönü Körfezinde (Harita-7);

1) (36°46.087′ N- 28°06.104′ E), (36°46.243′ N – 28°06.753′ E), (36°46.507′ N – 28°06.789′ E), (36°46.450′ N – 28°07.361′ E ), (36°45.072′ N – 28°07.361′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-7-1),

2) (36°46.361′ N – 28°02.223′  E) ile (36°46.366′ N- 28°02.374′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-2),

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676′ N – 27° 52.236′ E) ile (36° 44.523′ N- 27° 55.305′ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-7-3),

4) Kargı Koyunda, (36°42.114′ N – 27°41.155′ E) ile (36°41.824′ N- 27° 40.787’E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-7-4).

 1. f) Muğla ili Gökova Körfezinde (Harita-8);

1) Bördübet Limanında; (36° 49.810′ N – 28° 02.293′ E) ile (36° 48.045′ N – 28° 02.552 ‘E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-1),

2) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691′ N – 28° 09.496′ E) ile (36° 56.088′ N – 28° 08.334′ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-8-2),

3) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933′ N -28° 11.815′  E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912′ N -28° 10.805’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-3),

4) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943’N – 28° 13.242’E) ile (37° 00.153’N – 28° 14.761’E) koordinat noktasını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-4),

5) Akyaka’da;  (37° 03.041’N – 28° 18.600’E) ile (37° 01.461’N – 28° 18.598’E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-5),

6) Akbük Limanında; (37° 01.431’N – 28° 06.863’E) ile (37° 02.108’N – 28° 06.915’E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-8-6).

 1. g) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait  (38° 49.047′ N- 26° 54.703′ E), (38° 49.137′ N – 26° 54.445′ E), (38° 49.705′ N –  26° 54.767′ E), (38° 49.518′ N – 26° 55.307′ E)  koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-9);

ğ) İzmir Limanında; Bostanlı Sazburnu (38° 27.55” N – 027° 05.40” E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35” N – 027° 04.30” E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda  (Harita-10);

 1. h) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294′ N –  26° 40.371′ E), (39° 33.224′ N –  26° 41.533′ E), (39° 33.488′ N –  26° 42.310′ E), (39° 33.358′ N –  26° 42.359′ E), (39° 33.024′ N –  26° 41.581′ E), (39° 33.103′ N –  26° 40.312′ E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-11);

ı) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N – 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N – 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-12);

su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(2) Akdeniz Fokunun yaşadıkları sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasaktır.

(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 5/4/2016 tarihli ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde dalış yasağı uygulanmasına dair Karar’da koordinatları ilan edilen bölgelerde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yasal İşlemler ve Yasak Kararları

 

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 19 – (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Kanun kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, aynı Kanununun Ek-3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

İdari yaptırımlar

MADDE 20 – (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığı; öncelikle avlanılan su ürünleri miktarı, kullanılan avlanma aracı ve karar vermeye etkili diğer hususlar göz önüne alınarak tespit edilir.

(2) Aykırılığın amatör avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (a) bendinin 5 inci alt bendindeki idari para cezası verilir. Elde edilen ürünlere el konulur.

(3) Aykırılığın ticari avcılık kapsamında olduğu tespit edilirse, Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinin (h) bendi veya ilgilendirmesi halinde diğer bentlerindeki idari para cezası, ürünlere ve istihsal vasıtalarına el konulması gibi idari yaptırım kararları verilir.

Yasak kararları

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramaz, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 22 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2012/66) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Sayfa 1

HARİTALAR

Tebliğ içerisinde atıf yapılan haritalardan; alt numaralı olanlar, ana numarayı taşıyan Harita içinde yer almaktadır.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ek- 1

 Amatör Balıkçı Belgesi 

 

 

Ek-2

 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi

 

 

Sayfa 2

 

Ek- 3

 

  T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………… İl/İlçe  Müdürlüğü

 

AVLANMA FİŞİ

                                                   Fiş No:   

 

Amatör Balıkçılık Turizm İzni Sahibinin  
Adı Soyadı    
İzin Belgesi Numarası ve Tarihi    
Faaliyet Kapsamında Kullanacağı Geminin Adı ve Gemi Numarası    
İznini Aldığı Yer    
Avlanmayı Yapacağı Yer    
Ava Başlayacağı Tarih    
Avın başlangıç tarihinden itibaren üç gün süre ile geçerlidir.  
 

Not:  Bu belge bir nüshası koçanda kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

 

Ek-4 Amatör Balıkçılık Turizm İzni Belgesi

  T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

…………… İl Müdürlüğü

 

AMATÖR BALIKÇILIK TURİZM İZNİ

                                                                                                 İzin No:

Belge Sahibinin Adı Soyadı  
Ticari Unvanı (Şirketler için)  
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No.  
Ticaret Sicil No (Şirketler İçin)  
TC Kimlik No. (Gerçek Kişiler İçin)  
Faaliyet Kapsamında Kullanılacak Geminin Adı  
Gemi No               Boyu (m.)  
 

Bu belge, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yayımlanan Amatör Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince, amatör avcılık yapılabilecek tüm alanlarda geçerli olmak üzere verilmiştir.

Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir.

 

…../………/20…

 

 

Adı Soyadı

Unvan-İmza-Mühür

 

 

Not: Bu belge Su Ürünleri Bilgi Sisteminden (SUBİS) çıkarılır.

Ek- 5 Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İçsular

ADANA   Akyatan, Tuzla gölleri.

Hakkıbeyli Göleti.

ADIYAMAN Gölbaşı Azaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri.
Kahta Dot, Mülk göletleri.
AFYONKARAHİSAR Merkez Akdeğirmen Barajı
AĞRI   Balık Gölü.
ANKARA

 

Beypazarı Dikenlidere
Çubuk Karagöl Göleti.
Haymana İkizce Göleti.
Çamlıdere Çamkoru Göleti.
Güdül Sorgun Göleti. Süvari Çayı.
Şereflikoçhisar Şereflikoçhisar (Peçenek) Barajı.
ANTALYA Gazipaşa Bıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları.
Elmalı Avlan Gölü.
Alanya Üzümdere
ARDAHAN Posof Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü.

Derindere, Vahla, Alabalık dereleri.

Hanak Kasrit Deresi. Çengelek Suyu.
Merkez Alabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere).
Şavşat Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl.
ARDAHAN Merkez Toro (Toros) deresi
Hanak Kasrit deresi, Çengelek suyu
Posof Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü.

Derindere, Vahla dereleri

BARTIN Merkez Çobanoğlu Göleti.
Ulus Derbentdere (Yemişen Çayı).
BİLECİK Merkez Selöz Göleti
BİTLİS   Nemrut Gölü.
BOLU Mengen Geyik gölü, Hızardere, Şirinyazı Göleti.
Yedigöller Ayıkaya, Etlen dereleri, Çalderesi ve kolları
Kıbrıscık Karagöl.
Göynük Sünnet Gölü. Çubuk Gölü.
Merkez İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl
BURSA Merkez Ericek, Deliçay, Cerrahdere, Elmalı Köyü dereleri
Osmangazi Aras Dere.
ÇANAKKALE Bayramiç Handeresi,
ÇANKIRI Çerkeş Ağılı, Beşir dereleri ve kolları.
ÇORUM    Göcenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletleri.
DENİZLİ   Adıgüzel Barajı, Gökpınar Deresi.
DÜZCE Akçakoca Karadere, Deredibi dereleri.
Yığılca Sarıdere, Işıyan dereleri.
Gölkaya Hızar,  Tez, Yılankaya, Ilıca, Metik dereleri.
ERZİNCAN Merkez Erzincan Barajı (Göyne).
Kemah Dereköy, Hakbilir, Gökkaya Köyü çayları
İliç Çaltı, Karabudak Çayı.
Tercan Yayla, Konarlıdereleri
Refahiye Çimensuyu, Karanlıkdere, Korudere.
ESKİŞEHİR   Kunduzlar Barajı,

Yapıldak, Kanlıpınar göletleri.

GAZİANTEP   Tahtaköprü Baraj Göleti
GİRESUN Dereli Çamlıgöl, Karagöl, Sağrak Gölü.
Alucra Yeşilyurt Deresi.
Doğankent Kavraz Deresi
Bulancak Aygır Gölü.
GÜMÜŞHANE Torul Çitderesi ve kolları.
Kelkit Balahor Deresi.
Kürtün Erik deresi, Aksu deresi ve Komanyurt deresi
HATAY Kırıkhan Gölbaşı Gölü.
ISPARTA Şakikaraağaç Hizardere, Pınargözü Deresi, Köprüçay Irmağı

Kovada Gölü Kanalı.

İSTANBUL Çatalca Motordere, Ormanlıdere, Danamandıra Göleti.
Eyüp Büyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Kömürcübent, Valide Sultan 2, II.Mahmut bendleri, Ayvat Deresi.
İZMİR Selçuk Barbun, Gebekirse gölleri.
Menderes Tahtalı Barajı.
 

KARABÜK

 

Yenice Baklabostan, Örencik, Eşrefağa, Karakaya, Kızılkaya, İncedere, Şeker dereleri
Safranbolu Gürleyik deresi.
Merkez Baklabostan, Eşrefağa dereleri.
KASTAMONU Merkez Taşlık göleti.
Devrekani Kulaksızlar Barajı, Terzi Göleti
İhsangazi Obruk, Kızıleller, Sarıpınar köyleri sınırları içerisinde yer alan bütün dereler ve kolları.
Küre Andaz, Küre dereleri.
Taşköprü Küçüksu, İncesu göletleri
Tosya Kösençayırı, Sekiler göletleri.
İnebolu Ezine, İlişi, Zerva çayları
KAYSERİ   Akköy ve Karakuyu göletleri.
KIRKLARELİ Vize Kazandere, Pabuçdere, Yenesuyu.
Demirköy Velikadere.
KAHRAMANMARAŞ Merkez Fırnız Çayı.
Göksun Terbüzek ve Kömürsuyu, Hüseyinli Dereleri.
Ekinözü Nergele Çayı.
Elbistan Hurman Çayı
Çağlayancerit

Nurhak

Göksu Çayı.
MERSİN Anamur Sultansuyu Çayı.
Tarsus Cocak Deresi.
MUĞLA Ortaca Sülüngür Gölü
MUŞ Merkez Dağdap ve Çobandağ gölleri.

Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri.

Bulanık Haçlı ( Kazan) Gölü.
NEVŞEHİR Acıgöl Tatlarin Barajı.
Avanos Ayhanlar Barajı.
NİĞDE Merkez Gebere Barajı.
Altunhisar Altunhisar Göleti.
RİZE Hemşin Tezina deresi.
İkizdere Anzer deresi.
Çamlıhemşin Tar (Tart) deresi.
SAKARYA Hendek Aksu, Göksu dereleri.
SİNOP Erfelek Erfelek Şelalesi ve kolları. Dilbar Deresi.

Himmetoğlu çayları.

Ayancık Yemişli Çayı.Kepez Deresi, İnaltı Çayı
Merkez Keçideresi, Sarıkum Gölü, Gümüşsuyu Göleti.
SİVAS Merkez 4 Eylül Barajı.
Gürün Gökpınar Gölü.
Hafik Pusat Özen Barajı.
Divriği Mursal Barajı.
TEKİRDAĞ   Ergene Nehri

Çorlu Deresi

TOKAT   Ataköy Barajı, Zinav Gölü,

Boldacı, Büget, Güzelbeyli, Karacaören göletleri.

Hampınarı, Çamaltı, Akbelen, Aşağı Güçlü Deresi, Bebek dereleri,

TRABZON Çaykara Pirömer Gölü, Balıklıgöl. Balastal Deresi.
Çaykara-Of Solaklı Deresi.
Köprübaşı Mahoz deresi
Çaykara Sağdere, Demirkapı, Arpaözü, Multat, Baca dereleri
Şalpazarı Adambilmez deresi ve kolları
Tonya Derindere
Köprübaşı Mahoz deresi ve kolları
UŞAK Banaz Baltacı Göleti.
YALOVA Termal Karapınar, Nacaklı, Gökçedere.
ZONGULDAK Kdz.Ereğli Gülüç Göleti. Çölemen, Davut, Kayalı dereleri
Devrek Köpek, Manzut, Dokuzsu dereleri ve kolları

Sayfa 3

 

Ek- 6 Avlanmanın Kısmen Yasaklandığı İçsular

İLİ İLÇESİ AKARSU ADI YASAK SINIRLARI
ADANA Tufanbeyli Teke deresi Kayseri sınırından gelen, Teke Deresi’ nin  Kınık-Kayapınarı Mahallelerinden Çürükkale Çayı birleşim yerine kadar olan yerine kadar olan kısmı
Akçay ve Çürükkale Çayı Tufanbeyli’de Akçay ve Çürükkale Çayı olarak devam eden çayın  Polatpınarı Mahallesine kadar olan kısmı
 ANTALYA Manavgat   Köprülü Kanyon Milli Parkı Çaltepe Köyünün kuzeybatısında Düzyer mevkii Milli Park sınırlarından başlayarak Olukköprüye kadar olan kısım.
Akseki Manavgat Çayı Çayın doğduğu Alihoca Değirmeni mevkiinden başlayarak ırmak boyunca Üzümdere Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kalan Gerdeme bölgesine kadar olan hat.
Alanya Alara Çayı Kalecik Köyünün güneyinde bulunan Akbiladan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Ali Köprüsüne kadar olan bölge.
Kargı Çayı Çayın doğuş noktası olan Yavuşan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Taşatan Deresinin Derince deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım.
Dim Çayı Çayın doğuş noktasından başlayarak akış istikametinde Dim Bucakköyde bulunan köprüye kadar olan bölge.
Sapadere Çayı Çayın doğuş noktasından başlayarak kanyonu takiben akış istikametinde Cinali Mahallesinden gelen derenin kesiştiği noktaya kadar.
Boyalıçay,

Kırgeçit Deresi, Kocadere,

Akçay Deresi, Gökçesu

 Köprülü Kanyon Milli Parkının Değirmenözü Köyü Boğazkavak Mahallesindeki İkizpınarı Deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayını besleyen Boyalıçay, Kırgeçit Deresi,  Kocadere, Akçay Deresi, Gökçesu kaynağı dahil olmak üzere Karabük Köyü Köprüsüne kadar olan kısmı.
Gazipaşa Direnli Çayı Çayın doğduğu yerden başlayarak akarsuyun akış istikametinde Kabakbükü mevkiisine kadar.
Karaman Çayı Aşağı Karaman Mahallesinden Doyran Çayı ile birleştiği yere kadar olan bölümü.
ARDAHAN Damal Bağırsak Deresi Seyitören yaylası ile Dağköprü ve Sivri Tepeden başlayıp Seyitören, Y.Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura Nehrine birleştiği yere kadar 21 km’lik kısım.
ARTVİN Borçka Atanoğlu Deresi Karagöl Tabiat Parkı sınırları içerisinde kalan kısmı.
Yusufeli Barhal deresi Altıparmak Köyü Kışla Mahallesinden kaynağına kadar olan kısım.
Bıçakçılar deresi Kaynağından Altıparmak Kışla mahallesine kadar olan kısım
Yüncüler deresi Kaynağından başlayıp Çala Köyüne kadar olan kısım
Şavşat Meydancık Papart deresi Dere kaynağından başlayıp Taşköprü Mahallesine kadar olan kısım.
Murgul Başköy deresi Kaynağından başlayıp küre köyü Kamçiret mahallesine kadar olan kısım
BARTIN Merkez Arıt Beldesi Karadere Kaynağından Çöpbey Merkezine kadar olan kısım
Ulus Kumluca Aksu Deresi Başlangıcından Bağdatlı Köyü Can Alabalık Tesisine kadar olan kısım
BİNGÖL Yedisu Peri çayı Yoncalık mevkiinden Kığı Özaltın barajına kadar olan kısım
Karlıova Göynük çayı Merkez Elmalı köyüne kadar olan kısım.
BİTLİS Merkez Bitlis Çayı Bitlis-Bölükyazı yol ayrımı köprüsünden başlayıp Şekerim Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısmı.
DENİZLİ Çameli Kanlıçay Deresi Taşçılar mahallesi Bengüldeyik mevkiinden başlayıp Elmalı Kirazlıyayla Mahallesi Sallanlar mevkii arasında kalan 10 km’lik kısmında.
DÜZCE Merkez Samandere Şelalenin başlangıcından kaynak istikametinde 5 km’lik kısım.
GİRESUN Merkez Deregözü Deresi Melikli-Okçu Köyü arasındaki derenin kaynağa kadar olan kısmı.
Bulancak Bicik Aydınlar Grup Deresinden ayrılan derenin kaynağa kadar olan kısmı.
Ezeltere Deresi Odadüzü köyünden gelen Topalkız deresi ile kesiştiği yerden kaynağına kadar olan kısım
Küçükdere Deresi Damuderesi ile kesiştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları
Elmalı Deresi Pazarsuvu Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.
Dereli Aksu Deresi İkisu mevkiinden Aksu Köyüne kadar.
Sarımsak Dere Uzundere ile birleştiği yerden kaynağına kadar
Tamdere Kümbet sapağından kaynağına kadar.
Görele Eğe Deresi Çanakçı Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar.
Görele Deresi Çatak Kırığından kaynağına kadar.
Espiye Ekindere Ayvatdere’den Çakrağa kadar.
Güce Karaovacık deresi Karadere ile kesiştiği noktadan kaynağına kadar
Tirebolu Murtat Deresi Mursal köyü Mağazadüzü mahallesi değirmenlerden kaynağına kadar tüm kolları ile
Şebinkarahisar Koruşundere Asarcık Deresinden kaynağına kadar.
GÜMÜŞHANE Merkez Yeşilyurt Deresi Hayeske Köyünden, Mescitli Köyüne kadar.
Karamustafa Deresi Karamustafa Köyü Merkez Mahallesinden Hatunoğlu mevkiine kadar olan kısmı.
Şiran Mertekli Deresi Karaşeyh Köyünden Mertekli Köyüne kadar.
Torul İkisu Deresi Yağlıdere Köyünden İkisu mevkiine kadar.
Musalla Deresi  Hasköy’den Kocadal Köyüne kadar.
Nivene Deresi Gülaçar Köyü ile Artabel gölleri arasında kalan kısmı ile Kalis Alabalık Üretim Tesisi ile Kalis Yaylasına kadar kalan kısmı.
Dağdibi Deresi Güzeloluk Köyünden Kopuz yaylasına kadar
Kelkit Çambaşı Deresi Kirazlıdere birleşiminden Sögütlüdere birleşimine kadar.
Balahor Deresi Balahor Köyünden Balahor  Yaylası ve yukarısı
Kürtün Süme Deresi Arpaköy yol ayrımından arpaköye kadar olan kısım. Arpaköy yol ayrımından Seyidali ve Kazmadere Mevkiine kadar olan kısım
ISPARTA Sütçüler Kartoz Çayı Menbaından İbişler Köyü Aşağı Kırıntı Mahallesi Köprüsüne  kadar olan kısım
Yazılıdere Kaynağından göle döküldüğü yere kadar.
Aksu Aksu Çayı Suyun çıktığı noktadan (Başpınar) akış istikametine Zindan Mağarası Köprüsüne kadar.
Katip Deresi Karacahisar Pınargözü Mahallesinden (su şişeleme fabrikasından) Yanıkköy Mahallesi Köprüsüne kadar.
MERSİN Bozyazı Bozyazı Çayı Kaynağından Karaisalı Köyü merkezine kadar
Tarsus Kadıncık deresi Kadıncık deresinin kaynağından başlayarak Kozpınarı köprüsüne kadar olan kısmı
Anamur Dragon Çayı Anamur- Dragon Çayı- Alaköprü mevkiinden-

Sugözü Köyüne kadar olan kısım.

Çamlıyayla Kadıncık Deresi Membaından Olukkoyağı Köprüsüne kadar   olan kısım ile Cehennem Deresi membaından Pamukluk Değirmenine kadar olan kısım.
Cehennem deresi Cehennemderesi membaındanPınarlıbük mevkiindeki köprüye kadar olan kısım
K.MARAŞ Elbistan

 

Söğütlü Çayı Ceyhan Nehri kaynağından Kalealtı Köprüsüne kadar olan kısmında.
Ceyhan Nehri Kaynağından Dağdelen HES bendine kadar olan kısım, Hacınınoğlu HES bendi ile Santral Binası arasında kalan kısım
Çağlayancerit Aksu Çayı Kaynaktan, Söğütlü Durağı hemzemin geçidi arasında kalan kısım
KAYSERİ Pınarbaşı Zamantı Irmağı Marsis Alabalık Çiftliği ile membaı arasındaki kısım
KOCAELİ   Sapanca Gölü İSU’nun su alma noktasına 300 metre mesafe içinde.
MALATYA Arapgir Söğütlüdere Seyitoğulları Çiftliğinden Karakaya Göl sahasına kadar olan kısım.
Hekimhan Hırın Çayı Aksütlü Köyü ile Boztepe Barajı arasında kalan kısım.
Kuruçay Yazıhan Sarsap İstasyonundan itibaren Çiftlik Mahallesine kadar olan kısım
Doğanşehir Kapıdere Küçüklü Köyünden K.Maraş İl sınırına kadar.
Akçadağ Sultan Suyu Şıhlar Köyünden Karapınar Köyüne kadar olan kısım.
Darende Tohma Çayı Güdül- Hacılar arası
Merkez Beyler Deresi Kaynağından itibaren Kindirli’ye kadar olan kısım.
MUĞLA Köyceğiz Dalyan Kanalı Köyceğiz Gölünün kanal girişi olan  Boğazağzı mevkii ile Dışbük Dalyanı arasındaki kanal sahasında.
RİZE Ardeşen Tunca deresi Hala deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısım
Ardeşen Armağan deresi Zeytinlik mevkiinden membaına kadar olan kısım
Hemşin Büyükdere deresi

Kantarlı Deresi

Hemşin İlçesine kadar olan kısmı ve kolları
Pazar Melyat deresi Mernbaına kadar kollarıyla birlikte olan kısım,
Fındıklı Çağlayan Deresi Çağlayan Köyden membaına kadar olan kısmı ve kolları.
Çamlıhemşin Fırtına Deresi Şenyuva köyünden itibaren membaınakadar olan kısım ve kolları
Kavron Deresi Milli Park giriş kapısından membaına kadar
Çayeli Şairler Deresi Köprübaşı köyünden membaına kadar.
Sabuncular deresi Çukurluhoca’dan itibaren membaınakadar olan kısım
İkizdere Cimil Deresi İkizdere ile birleştiği yerden Adalar mevkiine kadar
Güneysu Ballıdere Güneysu deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısmı
SİNOP Ayancık Göğez çayı İkihavuz-Dörthavuz arası.
SİVAS Suşehri Geminderesi Membaından itibaren Camili Köyü’ne kadar olan kısım
Koyulhisar Tekkederesi Membaından itibaren Ordu İli sınırlarında bulunan Arpaalan Köyü çıkışındaki karayolu köprüsü ne kadar olan kısım.
Gürün Hurmançayı Membaından itibaren Akdere Köyü Avşar Mezrası karayolu köprüsüne kadar olan kısım
ŞIRNAK Beytüşşebap Faraşin Çayı Göltepe (Varihazi) Tepesi ile Selatun Tepe arasında kalan kısım.
Uludere Günyüzü Deresi Harşihan Tepesinden Habur Çayına birleştiği yere kadar 14 km’ lik kısım.
Hezil Çayı Meryemsuyu Deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya Köyüne kadar 27 km’lik kısım.
İdil Cehennem Deresi İdil İlçe sınırları içinde kalan kısım.
Güçlükonak Dicle Nehri Dargeçit Ilısu Köyü ile Güçlükonak İlçesi Yağmurkuyusu Köyleri arasında kalan kısım.
TRABZON Şalpazarı Adambilmez Deresi Geyikli Mahallesindeki kısım ve yan kollar
Köprübaşı Manahoz Deresi Vizera Hidro Elektrik Santrali su alma yapısından başlayıp Arpalı Mahallesi
Tonya Derin Dere Hoşarlı Mahallesindeki kısım ve yan kolları
Çaykara Sağdere Deresi Küçük Yayla mevkiinden başlayıp Demirkapı Deresi ile birleştiği noktaya kadar.
Demirkapı Deresi Büyük Yayla mevkiinden başlayıp Sağdere Deresi ile birleştiği noktaya kadar.
Arpaözü Deresi Arpaözü Yaylasından başlayıp Haldizen Deresine birleştiği noktaya kadar.
Multat Deresi Multat Yaylasından başlayıp Haldizen Deresi ile birleştiği Çatmakapı mevkiine kadar.
Baca Deresi Yaylaönü mevkiinden Haldizen Deresine kadar.
VAN Bahçesaray Bahçesaray (Müküs) Deresi Sündüz Deresi ve Handere’nin birleştiği noktadan itibaren, Bahçesaray İlçe sınırına kadar olan kısım.
Çatak Çatak Çayı Gürpınar ilçesi Taşlıyazı deresinden başlayarak Elmacı deresi dahil olmak üzere.
  ZONGULDAK Devrek Bolu Çayı Bolu Çayının Karadere Mahallesinden Tohumlar Mahallesinin alt kısmına kadar 5 km’ lik kısmı.

 

 

Yorum yapın

Yorum yapma kapalı.

Sapanca Lake Başvuru
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
:
Şifre
:
Şifremi Unuttum?
Facebook Sayfamız
Etkinlikler

KAMADER 16. ULUSLARARASI SAZAN BALIĞI ..

tüm yazıları için tıklayın...
KAMADER-2021-Genel-Kurul-ilani

GENEL KURUL İLANI

tüm yazıları için tıklayın...

KAMADER KOCAELİ 2020 YILI ETKİNLİK PLA..

tüm yazıları için tıklayın...

CARP WARS SAPANCA LAKE 2019’DA, ..

tüm yazıları için tıklayın...
Son Yorumlar