Merhaba Ziyaretçi; Bugün Saat
Tüzük

KOCAELİ SPORTİF AMATÖR OLTA BALIKÇILARI VE DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE – 1

DERNEĞİN ADI: KOCAELİ SPORTİF AMATÖR OLTA BALIKÇILARI VE DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ’DİR

MADDE – 2

DERNEĞİN MERKEZİ: KOCAELİ

MADDE – 3

DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

a-) DERNEĞİN AMACI

Dernek, Ülkemizin çağdaş ülkeler seviyesine gelebilmesi için eğitimin birinci şart olduğu gerçeğinden yola çıkarak, her türlü değeri paylaşmada önce bahse konu değerin oluşturulmasının şart olduğuna, tüm insanların bir taraftan eğitilirken diğer taraftan üretimin bizzat içinde olmaları gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle derneğin öncelikli amacı insanların bedelini ödemedikleri, ekonomik değerlere sahip çıkmadığı gerçeğini görerek eğitim-üretim-paylaşma zincirinin kurulmasına çalışmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi Dernek, günün şartları gereği ekonominin içinde olmayı hizmetin birinci şartı olarak görmektedir.Devletin yapılanmasında, devletin yükünü azaltmak için öncelikle ekonomik değerler

yaratılması, mevcut istihdam alanları korunurken ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan yeni iş alanlarının oluşturulması gerektiği de bir gerçektir. Bu alanlarda çalışacak insanların ekonomik değerler yaratmasına, bunlardan da tüm insanların faydalanmasının teminine çalışmak derneğin temel amaçlarından biridir.Bu nedenle dernek deniz, göl, baraj gölü, göletler ve akarsularda doğal yaşam ortamlarının korunmasına, geliştirilmesine yönelik her türlü faaliyette bulunmayı, bu yönde faaliyet gösteren Bakanlıklarla, resmi ve özel kurum ve kuruluşları desteklemeyi, onlarla işbirliği yapmayı konu ile ilgisi olan diğer dernek, vakıflar arasında birlik oluşturmayı ve derneğin asıl amaçları doğrultusunda gerekli tüm teşvik ve düzenlemelerin oluşmasının teminine çalışmayı amaçlamaktadır.

Derneğimiz temel ahlaki değerlerden sapmadan hürriyetin her şeyden önemli olduğuna;

Refaha varlığa erişmede öncelik ile her teşebbüsün gücünün kısıtlanmamasına  ‘İNSANLARIN DEVLET İÇİN DEĞİL DEVLETİN İNSANLAR İÇİN VARLIĞINA ‘ fikir olarak inanmaktadır. Bu düşünce çerçevesi içinde yasaların ülke çıkarlarına olduğu kadar olta balıkçılığı yapanların çıkarlarına da hizmet edecek şekilde hazırlamasını sağlamak sektörden kazanılanı yine sektöre aktarmak başarının üretimin desteklenmesini sağlamak yolunda çaba gösterecektir. Dernek sektör içinde mal ve hizmet üreten tüm kuruluşları ilgili vakıf ve diğer dernekleri sektörün can damarı olarak görmektedir. Bu kuruluşların ülke menfaatine uygun fikir ve deneyimlerinin bir anlaşma zemini içerisinde ilgili Bakanlıklar ile müşterek çalışma yapması halinde arzu edilen hedefe daha kolay varılacağı inancını taşımaktadır. Bu fikir çerçevesinde Dernek bu ilişkinin kurulması yolunda çaba gösterecektir.

3 –  Dernek, Türkiye’ nin balık potansiyelinin ülke içindeki ekonomik değerlerini kamu  oyunaanlatır. Bu değerleri aratabilmenin ve korumanın birinci koşulunun eğitim olduğunu vurgular.

4 – Olta balıkçığı ile ilgili her türlü konuda bilgi birikimlerini bir araya getirerek ana konu

Başlıkları altında toplar, arşivler, eğitim kurulunun basım ve yayımında faydalı gördüğü bu  birikimlerin  kitap haline getirilmesine çalışır, bu konuda çaba gösteren diğer kuruluşlara yardımcı olur. Dernek , gerekli izinler alınarak Türkiye’deki deniz, göl, baraj gölü göletler ve akarsularda avlanma ve kültürel amaçlı gezi ve etkinlikler tertip etmek.

Dernek eğitim sosyal ve kültürel amaçlı sezon açılışı ve festival gibi etkinlikler yaparak insanların bütünleşmesini ve doğa sevgisini geliştirmek.

5 – Olta balıkçılığının geliştirilmesi, tanıtılması ve düzenli bir avcılık için çalışan kurum ve kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir.

6 – İlgili Bakanlık ve kuruluşlar nezrinde girişimlerde bulunarak ve görüş alınarak   kiralanacak göl veya göletin amatör Olta Balıkçılığı yapan kişilerin faydalanmasına sunar, bu sahalarda balık üretimini yaparak ilgili   kuruluşlara destek sağlar.

7 – Amatör olta balıkçılığı kursları düzenler.Verilen eğitimlerin neticesinde üyeleri arasında gerekli izinlerin alınması kaydı ile yarışmalar ve etkinlikler düzenleyerek Amatör olta balıkçılığı kavramının yerleşmesini sağlar.Bu konuda kitap dergi ve broşür bastırır. Video bandı ,cd  gibi ürünler yardımı ile görsel amaçlı ürünler sunar.

8 – İlgili Bakanlığın denetimlerinde kullanılmak üzere tekne ve yardımcı ekipman teminin de yardımcı olur.

9 – İlgili Bakanlığın yayımladığı sirküler çerçevesinde toplumun faydalanmasına sunulan avlardaki yaşam alanlarının korunması amacı ile ; illegal yollarla balık avcılığı yapanların önlenebilmesi için kolluk güçleri ve Bakanlıkça görevlendirilen memura yardımcı olur.

10 – Doğa ve doğal kaynakların korunmasına doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma proje ve uygulama çalışmaları yoluyla katkıda bulunmaktır. Dernek bu amaca ulaşmak için doğa-insan ilişkilerini ve doğal değerlerin tanıtılması sevdirilmesi doğayı koruma bilincinin yaygınlaşması doğayla ilgili sorunlara kamu oyunun dikkatinin çekilmesi için çalışır.

Temel amaçlardan birinin EĞİTİM olduğu düşüncesinden yola çıkarak avcılık, av araç Gereçleri ve sektörle ilgili tüm yayımları ihtiva eden bir kütüphane,bilgi bankası ile Av ve yaban hayatı ve su ürünleri müzesi kurar.

Su ürünlerinin yaşama ortamları ile birlikte korunması,geliştirilmesi ve tanıtılması planlı, Düzenli ve kontrollü avcılık hizmetlerinin özendirilmesine,desteklenmesine ve geliştirilmesine Yönelik faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla konu ile doğrudan ilgili bakanlıkların kendisinden talep edebileceği hizmetler olanaklar ölçüsünde yardımcı olur.

Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde gerek duyulabilecek nitelikte personeli yurt içinde ve yurt dışında yetiştirir veya buna ilişkin faaliyetlere katkıda bulunur ve destekler.

Su ve ürünlerinin korunması, geliştirilmesi tanıtılması ve düzenli avcılık için çalışan kişi ve kurumlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirir, dernek amaçlarının karşılanması amacıyla tesisler kurar, işletir.

Yetkili makamların izni ile su ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren uluslar arası kuruluşlara üye olur, bu bu kuruluşlarla ve derneğin amacına benzer faaliyetlerde bulunan yabancı derneklerle teknik ve idari konularda işbirliği yapar, yardımlaşır.

Derneğin amacına benzer faaliyetlerde bulunan yerli kuruluş ve derneklerle işbirliği yaparak yardımlaşır.

Gerekli hallerde su ürünlerinin türlerinin yetiştirilmesi,üretilmesi ve popülasyonunun arttırılması ve ıslahı amacıyla, damızlık, yavru ve yumurta ithal ve ihraç eder.

Sportif olta balıkçılığını geliştirmek için gerekli olan üretim ve yetiştirme tesisleri kurar, kiralar, tahsisini sağlar, işletir ve işlettirir.

Denizde, akarsu ve göllerde yaşayan hayvanların korunabilmesi, üretilebilmesi, zararlılardan arındırılması için çaba harcar. Bu konularda kurulmuş ve kurulacak olan dernek ve vakıflarla işbirliği yapar,bu vakıflara maddi manevi destek sağlar, onlardan destek alır. Mütekabiliyet esasları çerçevesinde diğer derneklere üye verir, üye alır.

Yeni çıkacak su ürünleri ve ilgili diğer yasalarda olta balıkçılığının gerektiği gibi temsili için, toplantılarda etkin olabilecek düzeyde temsilci ile katılım için çaba harcar.

Dernek amaç bölümünde belirtilen temel felsefesi doğrultusunda çıkacak olan tüm yasaları destekleyecektir.

Yurt genelinde yayılmış İl, ilçe,Köy dernekleri,yada dernek olamamış olta balıkçılarının bir araya gelip etkin bir işlev kazanamamasından dolayı, var olan derneklerin çalışmalarını engellemeksizin, derneğin sloganı olan eğit-üret felsefesi ışığında ekonomik işbirliğini sağlar ve ülke düzeyinde ‘’büyük birliği’’ kurmak için gerekli altyapıyı oluşturmaya çaba harcar.

Olta balıkçılarına ve diğer ilgililere olta balıkçılığı, su ve su ürünleri konularında eğitim amaçlı yazılı eser geliştirir.

Türkiye’de üretilen yada ithal edilen tarım ilaçları ile tarım gübrelerinin doğaya verdiği zararları önlemek için,var olan üretim proseslerinde değişiklik yaparak zararsız hale getirilebilmesi için üretici firmayla mücadeleyi sürdürür. Doğa tarafından yok edilemeyen  ve doğal hayatı doğrudan etkileyen katı, sıvı, gaz atıkları doğaya salan kişi ve kuruluşlarla etkin mücadeleyi sürdürür.

Hukuksal açıdan avcıların yada doğa sevenlerin karşılaştıkları problemlerin çözülmesi için birlik ve dernek avukatlarını gerektiğinde görevlendirir.

Belirtilen av zaman ve bölgeleri dışında av yapan, kural dışı avcılık yöntemlerini adet haline getiren kişilerle etkin mücadeleyi sürdürür.

Avcılığın ve doğa çalışmalarının daha ileri seviyelere getirilmesi için kuruluşların çalışma ve seminerlerine katılır, temsilci alış verişinde bulunur, gerekirse temsilcilik açar.

Su ürünleri avcılığının gelişmesi ile ilgili her türlü üretimi destekler, bu üretim sahiplerini, kuruluşları imkanları dahilinde ödüllendirir. Su ürünleri üretiminin daha verimli olmasını sağlayacak,ekonomiye güç katacak her türlü eylemi destekler, bunu teşvik etmek için her sene  mütevelli heyetin önereceği dalda ödül verir.

Su ürünlerinin ve doğanın korunması, kontrol altına alınması çerçevesinde çeşitli bilimsel çalışmaları organize eder, ülke içindeki üniversitelerin konu ile ilgili kürsüleri ile temasa geçerek, müşterek çalışma yapabilmesini sağlar, ortaklaşa çalışmalar yürütür, projeler oluşturur, bu çalışmaların arkasından bülten ve raporlar yayınlar.

Harita Genel Müdürlüğü ile kanunlar çerçevesinde bilgi alış verişine girerek avcılıkla uğraşan tüm kişi ve kuruluşlardan bilgi edinmek sureti ile ülke düzeyinde bir av ve avlak haritası hazırlar, bunları basar dağıtımını derneklerine yapar, satar.

Her türlü sosyal yardım dernek ve kuruluşlarına maddi yardımda bulunur, manevi destek sağlar. Eğitim amaçlı sosyal tesis alır, satar, kiralar, işletir ve işlettirir.

Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak dernek, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tüzel kişiliğinin kazandırdığı tüm hakları kullanır ve tasarrufunu yapar. Eğitim amaçlı kurslar açar. Milli Eğitim Bakanlığı ile temas kurarak eğitim kadrosunu genişletir, derslikler kiralar, eğitim ve tanıtım amaçlı kitap, broşür ve her türlü yayını destekler. Su ürünlerini koruma, geliştirme, üretme alanları ile örnek ve özel avlaklar kurar, bu amaçla uygun nitelikteki arazilerin tahsisini sağlar, gayrimenkul alır,satar, kiralar, tesisler kurar, inşa ettirir.

Genel Kurulun Kararları Doğrultusunda Sportif ve Amatör Balık Avcılığı ve/veya Doğal hayatı Koruma ile ilgili Federasyon kurmayı veya kurulmuş Federasyonlara üye olmayı, Benzer alanda çalışma yapan Derneklerle platform oluşturmayı, yurtiçinde ve yurt dışında Şube veya Temsilcilik açmayı amaç edinmiştir.

AVLAK KURMA

Özü ve Tanımı: Olta balıkçısı eğitimine bugüne kadar gerekli önem verilmediğinden ve eğitilmemiş insanların bedelini ödemediği ürünün hasat’ına orta olma arzusunun önlenememesinden dolayı,değişen dünya içindede görüldüğü gibi yurdumuzda da su ürünleri popülasyonun da  önemli düşüş gözlenmektedir. Av sporunu yapan kişilerle, av malzemesi üretimi, ithalatı ve ticareti ile uğraşan kişi yada kuruluşların mağduriyetini önlemek, mevcut istihdam alanlarının kapanmamasını sağlamak avcılıkla uğraşanları mutlu kılmak için olta balıkçılığında özel avlakların kurulması şart haline gelmiştir. Buna bağlı olarak Dernek

Özel avlaklar yasasının çıkarılabilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapar.

Su ürünlerini koruyan, üreten ve avlanmasını sağlayan kuruluşlara yardımcı olur. Bunlara ‘’Neyin Nasıl’’ yapıldığı konusunda proje yapar, uygulamaya koyar, bu bölgelerin özel avlak yapılabilmesi için gerekli iznin alınmasında resmi makamlarla ve İl İdare kurulları ile ortak çalışma yapar. Özel avlak amaçlı kuruluşlarla başlangıçta gerekirse teşvik verilmesi,karlılık sürecine kadar vergiden muaf tutulabilmesi için her türlü destek ve yardımı yapar.

Olta balıkçılığı yapmak isteyen kişilerin eğitimlerine faydalı olacak seminerler açar, yetersiz görülen avcıların bu spora elit birer avcı olarak yeniden kazandırılmasını temin için gerekli eğitimi verir,eğitimli sporcuları avcı kitlesine kazandırır.

Doğayı kirleten atıkların geri dönüşümünü sağlayacak, doğanın arınmasını temin için çalışma yapan kişi, ve kuruluşları destekler, bunları başarı oranına göre ödüllendirir.

b-) DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Amaç ve konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar. Oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve yönetmek üzere Genel Kurul kararı ile ortaklıklar iktisadi işletmeler ve vakıflar kurmak üzere yönetim kuruluna yetki verir.

Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, klüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz mallar satın alır, kiralar her türlü ayni ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır malları ve hakları satın alabilir. Sulak alan ve orman tahsisi kabul eder ve / veya satın alır, kiralar, işletmeciliğini yapabilir .

Çocuk ve gençlik gruplarına yönelik eğitim ve aktif koruma çalışmaları yapar.

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü geziler, konferanslar ve paneller düzenler veya düzenletir.

Her türlü eğitici, tanıtıcı,hediyelik eşyalar yaptırır ve dağıtır.

Okullar da, ilgili kuruluşlarda Bakanlık  ünitelerinde slayt ve film gösterileri sergi veya benzeri görsel etkinlikler yapar.

Amatör olta balıkçılık ve doğa sorunlarına ilişkin her türlü çevre konuları ile danışmanlık yapar, yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamu oyuna duyurur; Gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur.

Özel ve tüzel kişilerin doğayı ve doğal kaynakları koruma ile ilgili çalışmalarını imkanları oranın da destekler, kendisi de çeşitli projeler hazırlayarak bilimsel araştırmalar yapar, bu amaçla bilimsel laboratuarlar kurar.

Gerekli izinler alındıktan sonra aynı amaca yönelik uluslar arası dernek ve vakıflara üye olur, ulusal veya uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yapar, doğayı koruma faaliyetlerine katılır.

İlgili kuruluş ve müesseseler nezrinde girişimlerde bulunur, Amatör olta balıkçılığı doğa ve çevre konularında danışmanlık yapar.

MADDE 4 – DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Yazışlı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Türkiye de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

MADDE 5 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin ve aidatlarını üst üste 2 yıl ödemeyenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

MADDE 6 – ÜYELİK HAKLARI

Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil , din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.dernekten çıkar veya çıkartılan üye , dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Tüzel kişiler ise tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

MADDE 7- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ

Derneğin zorunlu organları 1- Genel Kurul, 2-Yönetim Kurulu 3-Denetim Kurulundan oluşur. Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60 ncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içersinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül eder.

MADDE 8- GENEL KURULUN TOPLANMA ZAMANI

1 – Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan ,

2 – Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya denek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul toplantısı ÜÇ YILDA BİR Mayıs ayı içerisinde yapılır.Her üç yılda bir yapılması zorunludur.

Yönetim kurulu genel kurulu yazılı istem üzerine bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

MADDE 9- ÇAĞRI USULU :

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE  11 – TOPLANTI YERİ:

Genel kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

MADDE 12- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Dernek genel Kurul Toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. Maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 13 – TOPLANTI DA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10’i tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme alınması zorunludur.

MADDE 14 – GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususları genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçimini yapmak.

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası

Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi,

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

Derneğin federasyona katılması ve ayrılması

Derneğin uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması.

Derneğin feshinin görüşülmesi.

Derneğin şube açılmasına karar verilmesi.

Genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 15 – YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu 7 asil 7 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden  boşalmalar olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir yada birkaçına yetki vermek.

Yönetim kurulu üyeleri aralarındaki ilk toplantısında bir başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve veznedar seçerler.

Genel kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak.

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek.

31.12 tarih itibari ile derneğin bir yıllık faaliyetleri belirten yıllık genel beyannameye ilk 4 ay içerisinde mülki amirliğine vermek.

Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve bütün yetkilerini kullanmak.

MADDE 16- GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

İlk olağan genel kurul toplantısını yapıp organlarını teşekkül ettirinceye kadar geçici yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

1- Başkan: Engin UZTÜRK

2- Başkan Yardımcısı: Hüseyin ŞİMŞEK

3- Muhasip: Remzi TÜRK

4- Vezne: Kemal ERCAN

5- Sekreter: Osman YILDIZ

MADDE 17 – YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI :

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmaları sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısını yarısından aşağıya düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından 1 ay içerisinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak  dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiye 1 ay içerisinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 18 – DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler.

Denetim Kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini , defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını , dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 19- GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidirler.

MADDE 20- DERNEĞİN ŞUBESİ

Derneğin şubesi yoktur.

MADDE  21-ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI

Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı 20.00 YTL. Olup bu miktar genel kurulca azaltılıp veya çoğaltılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.

MADDE 22- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri , defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idari amiri tarafından denetlettirilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvvetleri mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az 24 saat önceden derneklere bildirilir.

Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi , belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri  müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE  23 –DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin Gelirleri

1-Üye aidatları

2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango,balo, eğlence , temsil , konser, konferanslardan sağlana gelirler.

3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

4-Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.

MADDE 24-DEFTER VE KAYITLAR

Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar.Ancak , yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 bin YTL’ yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.

İşletme hesabına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme esasına dönebilirler.

Dernek, aşağıda yazılı defteri tutar. Bu defterleri Dernek Müdürlüğü biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu‘ nun hükümlerine göre defter tutarlar.

A)İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

1-Üye kayıt defteri

2-Karar defteri

3-Gelen-giden evrak kayıt defteri

4-İşletme hesabı defteri

5-Demirbaş defteri

B)BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

1-Karar defteri

2-Üye kayıt defteri

3-Evrak kayıt defteri

4-Alındı belgesi kayıt defteri

5-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri:Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunun ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 25-DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri aynı yerden teslim belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise aynı bağış alındı belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikli olması zorunludur.

MADDE 26- ALINDI BELGELERİNİN BASTITILMASI VE KONTROLÜ

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan alındı belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin , belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı belgesi ciltlerinin koçan kısmı 2 suret olarak bastırılabilir. Ancak koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda  yenisi bastırılır. Alındı belgeleri matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Bastırılan alındı  belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının 15 gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

MADDE 27-YETKİ BELGESİ

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtmek sureti ile yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi dernek tarafından 3 nüsha olarak düzenlenerek dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimlerine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.

Yetki belgelerinin suresi, yönetim kurullarının görev suresi ile sınırlıdır. Yeni  seçilen yönetim kurullarının, yeki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilenmesi zorunludur.Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerini dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edile bilir. Yetki belgesi ile ilgili değişikler yönetim kurulu başkanınca, 15 gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

MADDE 28 – TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Dernekler genel kurullarının yetki verilmesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren 1 ay işinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 29 – TÜZÜK NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :

Genel kurul kararı ile olağan veya olağan üstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3’ünün oyları ile görüşülüp, buna göre;

Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi.

Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10’i tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu taktirde yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşüle bilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğudur.

MADDE 30 – DERNEĞİN FESHİ :

Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katına az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi genel kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 31 – DERNEĞİN TASFİYESİ :

Feshi edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri  Tüzel kişi veya kuruma devredilir.

Genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile fesih edilmiş ise derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihten en fazla üyeye sahip ve amacına en yakın derneğe devir edilir.

MADDE 32 – Dernek lokali 5253 sayılı dernekler kanununun 26. maddesi gereğince mahallin en büyük mülkü amirliğine izin almak sureti ile açılır.

Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde içki içilmez, kumar oynanmaz.

KURUCULAR

Engin UZTÜRK          Recep ERKUL                   Remzi TÜRK

Dernek Başkanı         Başkan Yardımcısı                  Muhasip

 

Rafet KAYA                İmran ERGİN               Yusufhan YAZI

Sekreter                            Vezne                                   Üye

 

Nihat AYVAZ

Üye

Yorum yapın

Yorum yapma kapalı.

Sapanca Lake Başvuru
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
:
Şifre
:
Şifremi Unuttum?
Facebook Sayfamız
Etkinlikler

KAMADER 16. ULUSLARARASI SAZAN BALIĞI ..

tüm yazıları için tıklayın...
KAMADER-2021-Genel-Kurul-ilani

GENEL KURUL İLANI

tüm yazıları için tıklayın...

KAMADER KOCAELİ 2020 YILI ETKİNLİK PLA..

tüm yazıları için tıklayın...

CARP WARS SAPANCA LAKE 2019’DA, ..

tüm yazıları için tıklayın...
Son Yorumlar